เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้และบริหารแบบ Active Learning สร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร

               วันที่ 28 เมษายน2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงการเสวนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC  หลักการบริหาร ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นวิทยากรสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นวิทยากรเสนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารให้กับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่ร่วมโครงการ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการดังกล่าว   เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารในสถานการณ์โควิด 19

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร