มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคุมเข้มมาตรการโควิด 19 ะดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อโรคบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

               วันที่ 27 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ได้สั่งการให้ฝ่ายอาคารสถานที่ฯได้ระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อโรคบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสถานที่ทำงาน สำนักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน โรงยิมพลศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ ในการนี้ได้มีจุดคัดกรองการเข้าอาคารสถานที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์และสแกน QR CODE ไทยชนะทุกครั้ง ซึ่งหากไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวก็จะไม่อนุญาตเข้าภายในอาคาร
               ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีประกาศ มาตรการในการเฝ้าระวังแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิด19 ฉบับที่ 9 เพื่อเฝ้าระวังสร้างความปลอดภัยของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาและผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีศูนย์ประสานงาน โควิด 19 หรือ ศปปค.MCRU ณ อาคารอำนวยการ มีคณะทำงาน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานคณะทำทราบโดยด่วน ให้ทุกหน่วยงานจัดทรัพยากรสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดที่จำเป็นและเพิ่มการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ผู้เข้ารับบริการเข้าใจในสถานการณ์มีการจัดระบบควบคุมการเข้าออก – อาคาร มีการตรวจวัดไข้ และมีการลงทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค รวมทั้งแนะนำให้ผู้มารับบริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและรับทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้มีสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ศบค. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) รวมถึงประกาศของจังหวัดราชบุรีอย่างเคร่งครัด ให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมมากกว่า 50 คน ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน และดำเนินการตามมตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 งดการจัดกิจกรรมหรือนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูให้งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์แทน จนกว่าสถานการณ์จะมีความปลอดภัย

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร