ประชุมคณะผู้บริหารสัญจรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

               วันที่ 27 เมษายน 2564 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสัญจรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 โดยผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฯ ผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารงานในสถานการณ์โควิด 19  และประเด็นต่างๆ พร้อมมีข้อราชการเพื่อปรึกษาพิจารณา เรื่องการติดตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งคณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบโครงการ 7 ตำบลประกอบด้วย ตำบลสวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม ตำบลนครชุมชน์ ตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง และตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆร่วมกัน ทั้งนี้ยังได้มีการติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCD) และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของกฎกระทรวง พ.ศ. 2564

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร