ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

               วันที่ 26 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและรองคณบดีของแต่ะคณะร่วมประชุมพิจารณา ณ กองพัฒนานักศึกษา

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร