ประชุมคณะผู้บริหารสัญจรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

               วันที่ 26 เมษายน 2564 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสัญจรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 โดยผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฯ อาจารย์ดร.ธนภูมิ ชาติดีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานในสถานการณ์โควิด 19 โครงการจัดหารายได้ และประเด็นต่างๆ พร้อมมีข้อราชการเพื่อปรึกษาพิจารณา เรื่องการติดตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบโครงการ 5 ตำบลประกอบด้วย ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม ตำบลแก้มอ้นตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง ตำบลดอนคลัง ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆร่วมกัน ทั้งนี้ได้มีการติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCD) และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของกฎกระทรวง พ.ศ. 2564

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร