มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงงคุมเข้มการป้องกันโควิด 19 ระดมฝ่ายอาคารพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสร้างความมั่นใจกับอาจารย์ บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการพร้อมมีจุดคัดกรองตามมาตรการอย่างเข้มงวด

               ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิด19ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีประกาศมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดพร้อมสร้างความมั่นใจกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ โดยฝ่ายอาคารและสถาปัตยกรรมได้ระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อโรคบริเวณอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถานที่ทำงาน ห้องประชุม ห้องเรียน              
               ในการนี้ได้มีจุดคัดกรองการเข้าอาคารสถานที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์และสแกน QR CODE ไทยชนะทุกครั้ง ซึ่งหากไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวก็จะไม่อนุญาตเข้าภายในอาคาร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีประกาศตาม มาตรการของจังหวัดราชบุรี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.)

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร