มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านประชุมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

             วันที่ 7 เมษายน 2564 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA ) ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงจัดขึ้นเพื่อคณะทำงาน หัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานร่วมประชุมและนำเสนอรายงานความก้าวหน้าพร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆตามกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564ต่อไป

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร