มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่บริการผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายราชบุรี

              วันที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่บริการผ่านการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมเชิงระบบ กิจกรรม 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพสื่อและปรับปรุงพัฒนาการสร้างนวัตกรรมสื่อ ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมธารามันตรา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช อาจารย์ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง ผศ.ประพาส วรรณยศและคณะเป็นวิทยากรการอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร