มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงโรงเรียนเครือข่ายร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย อย่างครูมืออาชีพตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพการศึกษา

              วันที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างครูมืออาชีพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ณ โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดขึ้นเพื่อยกระดับการจัด การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนภาษาไทยกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยผศ.ดร.กำธร ไพจิตต์ อาจารย์ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์และคณะอาจารย์เป็นวิทยากรการอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร