มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงนักศึกษาสร้างแนวร่วมวิศวกรสังคม เติมทักษะชีวิตปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างนักนวัตกรรุ่นใหม่ขยายเครือข่ายสู่สังคม ตอบโจทย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

              วันที่ 1 เมษายน 2564 ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงMCRU รุ่นที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้กำหนดแผนงานการขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคมและจัดการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านวิศวกรสังคมไปใช้ประโยชน์จริง ให้นักศึกษาได้ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนและนำไปสู่กระบวนการพัฒนาและวางแผนการแก้ปัญหา (Timeline Process) เป็นการขยายเครือข่ายวิศวกรสังคมเพื่อสู่คณะต่างๆ โดยมีอาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดร.กนกวรรณ แสนเมือง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมรุ่นที่ 1 เป็นวิทยากรการอบรมให้กับผู้นำนักศึกษา องค์กรกลางและนักศึกษาของแต่ละคณะที่เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม กิจกรรมนาฬิกาชีวิต กิจกรรม Timeline และการพัฒนานวัตกรรมของแต่ละคณะระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร