มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติสร้างสุของค์กร

              วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ (Mindfulness in Organization : MIO) แก่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยนายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานโดยการนำการพัฒนาจิต (สมาธิ/สติ) ไปปรับใช้ภายในองค์กร ทั้งในระดับบุคคล ทีมงานและองค์กร เป็นการสร้างและปลูกฝังให้บุคลากรได้ฝึกสติเพื่อให้เกิดการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขไปพร้อมๆกัน รวมถึงการปฏิบัติตนอย่างมีสติในการอยู่ร่วมกันในองค์กร
              สำหรับการอบรมโครงการครั้งนี้มีอาจารย์ดร.อาคม เจริญสุข อดีตรองอธิการบดีฯ และทีมงานผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง และอาจารย์ดร.นาวิน คงรักษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทางสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติให้กับผู้เข้ารับการอบรมสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร