สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดโครงการบรรเลงดนตรีเพื่อชุมชน เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะส่งคุณภาพบัณฑิตสายครูทางดนตรี

               วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการบรรเลงดนตรีเพื่อชุมชน โดยอาจารย์ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับกับอาจารย์ นักศึกษาและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าอาคารดนตรีศึกษา ซึ่งรศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล ประธานโครงการและคณะอาจารย์สาขาวิชาดนตรีและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสายครูให้มีคุณภาพทั้งด้านทฤษฎีและ ด้านการปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรีสากล เน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จัดให้มีการแสดงดนตรีเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติบนเวทีต่อหน้าผู้ชม ทั้งอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้ความชำนาญในการบรรเลงดนตรีและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               สำหรับโครงการบรรเลงดนตรีเพื่อชุมชนจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านปฏิบัติดนตรีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา และส่งเสริมการบริการวิชาการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปในชุมชน สังคมและถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะดนตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การพัฒนาความสามารถทางดนตรีและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติรวมวงดนตรี ฝึกให้นักศึกษาได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์งานดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล และในกิจกรรมครั้งนี้การบรรเลงดนตรีวงขลุ่ยไทย การบรรเลงเดี่ยวเครื่องเป่าทองเหลือง บรรเลงเดี่ยวเปียโน บรรเลงรวมวงเครื่องเป่าทองเหลือง บรรเลงโฟลค์ซอง ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา และการบรรเลงเดี่ยวขิม ระนาดเอกจากศิษย์เก่าและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึงอีกด้วย

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร