หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมบทบาทผู้บริหารกับการทุจริตในองค์กร ดึง ป.ป.ช.ราชบุรี สร้างการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

                วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการ แทนอธิการบดีมหาวิทาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับการทุจริตในองค์กร ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยนางสาวนันท์นภัส มีถาวร หัวหน้าตรวจสอบภายในกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาลเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในจึงเล็งเห็นประโยชน์ ในการจัดทำโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทุจริต และสร้างค่านิยมการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ โดยนายภิรมย์ สมร่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง โครงการอบรมเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับการทุจริตในองค์กรพร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆจากผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าว

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร