Accessibility Tools

พิธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5

        วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานพิธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการพร้อมผู้ปกครองนักศึกษาร่วมพิธีในครั้งนี้ และทางผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.ได้พบปะชี้แจงเรื่องของทุนในโครงการผ่านทางออนไลน์กับนักศึกษาและผู้ปกครอง ซึ่งนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 คน จากจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระแก้ว และตราด
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร