Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบ MCRU MOOC สำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ

      วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนระบบ MCRU MOOC สำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ซึ่งศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ MCRU MOOC ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งมีผศ.ดร.อาจารย์ดาราวรรณ ญาณะนันท์ และผศ.ดร.วิลัยพร ไชยสิทธิ์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2567

--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LINE Official : ค้นหาไอดี @165yqrkx หรือ URL : https://lin.ee/y3qvXqo
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th

 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ