Accessibility Tools

สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมการจัดการขยะ (การทำเตาเผาขยะชีวมวล)

        วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมงานในการก่อสร้างเตาเผาขยะชีวมวลและร่วมก่ออิฐในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการอบรมการจัดการขยะ (การทำเตาเผาขยะชีวมวล) โดยผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดการขยะ (การทำเตาเผาขยะชีวมวล) โดยนายพูนชัยคทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวลัย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งมีทีมงานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ANURA CLUB เครือข่ายชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท เป็นวิทยากรการอบรมให้กับบุคลากรงานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ พร้อมออกแบบดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะชีวมวล และกระบวนการเผาขยะที่ถูกต้อง รองรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร