Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาราชบุรี

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยนายชิตสกนธ์ รังสีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ซึ่งรศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์ แผนไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนมีภารกิจที่จะร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการสาธารณสุขและการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติร่วมกันสนับสนุนปัจจัยในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ บุคลากร ห้องปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติการและสื่อที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยมวยไทยศึกษาและพลศึกษา และอื่น ๆที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกันสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันร่วมกันสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันและสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาแต่ละภาคส่วนจะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์
        ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวว่า ในการการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่จำเป็น รองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในระดับนานาชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องทำร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมร่วมไปถึงชุมชน ดังนั้น ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการสาธารณสุข และการจัดการศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร