Accessibility Tools

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ (Mindfulness in Organization : MIO) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะที่ 4

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ (Mindfulness in Organization : MIO) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะที่ 4 ณ อิโค่ โคซี่ บิชฟร้อนท์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และทีมงานของมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรการอบรมให้กับอาจารย์ ครูโรงเรียนสาธิตฯและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2567 ซึ่งงานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมสติ และเครื่องมือสำคัญของโปรแกรมสติ ที่จะนำไปใช้ให้เป็นวิถีขององค์กร เพื่อให้บุคลากรที่เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ของโปรแกรมสติแก่บุคลากรภายในหน่วยงานขยายไปใช้ให้เป็นวิถีองค์กร และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร