Accessibility Tools

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาต้นแบบร้านขายยาสมุนไพรแบบบูรณาการ ศูนย์โรบินสันราชบุรี

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 /2567 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) โดยมีวาระเรื่องสืบเนื่อง การขออนุมัติโครงการพัฒนาต้นแบบร้านขายยาสมุนไพรแบบบูรณาการ ศูนย์โรบินสันราชบุรี เพื่อพัฒนาการในการให้บริการงานสร้างเสริมสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งจะมีเครือข่ายชมรมร้านยาไทยฯร่วมสนับสนุนโครงการ ซึ่งมีวาระพิจารณาเรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.67) และการขอจัดสรรอัตราด้านการเงิน ประจำสำนักการแพทย์แผนไทย วาระอื่นๆ การจัดตั้งองค์กรบริหาร การจัดการ การระดมทุน และอื่นๆ
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร