Accessibility Tools

รางวัลยกย่องบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข ประจำปี พ.ศ. 2566

      ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ในโอกาสนี้อธิการบดีได้มอบรางวัลยกย่องบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข ประจำปี พ.ศ. 2566 อีกด้วย
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร