Accessibility Tools

โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร มร.มจ. - มจธ.ราชบุรี ตามแผนโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากร มร.มจ.-มจธ.ราชบุรี

      วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร มร.มจ. - มจธ.ราชบุรี ตามแผนโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากร มร.มจ.-มจธ.ราชบุรี ณ ห้องopen classroom ชั้น 2 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี โดยอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรีเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนความเป็นมาในการจัดอบรมครั้งที่ 1 ผ่านกิจกรรม สารพันปัญหา แก้ไขด้วยความหลากหลายทางปัญญา ซึ่งมีคณะผู้บริหารทั้ง 2 มหาวิทยาลัยร่วมโครงการและร่วมแลกเปลี่ยนบอกกล่าวเล่าเรื่องตาม หัวข้อการบริหาร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรร่วมกัน
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร