Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อยกระดับพัฒนาแผนการจัดการศึกษา สร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

        วันที่ 26 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา การวิเคราะห์และบูรณาการโครงการที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่าง ๆ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานความร่วมมือระดับท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานแผนของสถานศึกษาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1รวมผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 363 คน ระหว่างวันที่ 26- 28 เมษายน 2567 และมีดร. สมชัย ชวลิตธาดา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร