Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล Best Paper Awards (Special Session) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International STEM Education Conference 2023

      ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 8th International STEM Education Conference 2023 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 -22 กันยายน 2566 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับรางวัล Best Paper Awards (Special Session) จากบทความวิจัยชื่อ Instruction Model of Electrical Motor Control for Up/Re-skill New-staff’s APM Argo company โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ  ลิปิโรจนพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยาวุธ  เสาวคนธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

      บทความวิจัยดังกล่าว กล่าวถึงการออกแบบสื่อการอบรมเรื่องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ในงานอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ สำหรับ Up skill / Reskill ให้กับพนักงานเข้าใหม่ ช่วยลดต้นทุนการอบรมและช่วยลดความผิดพลาดการทำงานด้านมอเตอร์ไฟฟ้าลดได้มากถึง 80% ซึ่งผลงานวิจัยเกิดจากการที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด จังหวัดราชบุรี  ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน รับผิดชอบเป็นอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวตั้งอยู่ณ บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด และใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้นับว่าเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนที่ร่วมกับสถานประกอบการ พัฒนาหลักสูตร พัฒนานักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาจารย์ภายใต้แนวคิด Talent Mobility ด้วย


    
  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ