Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอขอยกย่องเชิดชูเกียรติคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี ในกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว. ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี  ซึ่งต้องดำเนินการตามภารกิจพิเศษที่ทางกระทรวงมอบหมาย โดยหนึ่งในภารกิจ คือ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพจังหวัดราชบุรีฯ

      ทั้งนี้ ด้วยคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ส่วนหน้า) จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพจังหวัดราชบุรี
ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปี พ.ศ. 2568 - 2570 ร่วมกับผู้บริหารจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดราชบุรี โดยแผนพัฒนาฯ ที่ได้จัดทำขึ้นมานี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ยกย่องให้เป็นแผนต้นแบบของการพัฒนาจังหวัดด้วย ววน. และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มอบรางวัล “อว. ส่วนหน้าดีเด่น” ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ภายในงาน TechnoMart 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์ที่ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอขอยกย่องเชิดชูเกียรติคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี ที่ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570
และได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.ส่วนหน้า) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

      โดยมีอาจารย์ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม  ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและกิจการพิเศษ
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ รักษาวงศ์  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      3. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์  ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
      4. อาจารย์ ดร.รัชนิดา รอดอิ้ว  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
      5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      6. อาจารย์ ดร.รินรำไพ พุทธิพันธ์  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
      7. อาจารย์ ดร.โชติ อินทวงศ์  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      8. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


    
  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ