Accessibility Tools

โครงการการอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ

      วันที่ 14 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ  ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทธา จากสำนักงานศาลปกครองเป็นวิทยากรการอบรมให้กับอาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566

   
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร