Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566

      วันที่ 12 กันยายน 2566 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาในเรื่องต่างๆทั้งนี้มีวาระพิจารณาเอกสารเชิงหลักการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ชาวต่างชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมกันนี้นักศึกษาได้มีการนำเสนอดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

   
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร