Accessibility Tools

การประชุมประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา (วาระพิเศษ)

       วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (417) อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ โดยทางศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มีวาระการปรึกษาหารือ เรื่องการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่จะมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ในการนี้ที่ประชุมมีวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณากระบวนการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาแนวทางการวัดและประเมินผลนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะๆ

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร