Accessibility Tools

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเทศบาลเมืองราชบุรี

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเทศบาลเมืองราชบุรี ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 6 อาคาร 15 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมือง โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และดร.อภิรดี กลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) นำเสนอข้อมูลความเป็นมาของหน่วยงาน สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา เพื่อร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมพัฒนหลักสูตรการเรียนการสอน จัดกิจกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมวยไทยในสถานศึกษาร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ร่วมพัฒนามวยไทยเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

  
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร