Accessibility Tools

การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการสถานศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

       วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการสถานศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสนับสนุนงานกิจการพิเศษและพัฒนามหาวิทยาลัยยั่งยืน ในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม ซึ่งงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน และสาขาวิชาอนาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงานและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) การเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วย การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก และผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นเป็นปีที่ 6 และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยทีมวิทยากร พยาบาลวิชาชีพ นายพนมกรณ์ แสงอรุณ (ครูเสือ)

  
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร