Accessibility Tools

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับโรงเรียนร่วมเครือข่ายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท างวิชาการและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบในการผลิตครูในการพัฒาท้องถิ่น

      เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับโรงเรียนร่วมเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (School Integrated Learning : SIL) โดยอาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจ.ราชบุรี ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ผู้อำนวยการการศึกษาพิเศษราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครูพี่เลี้ยงในจังหวัดราชบุรีและเครือข่ายร่วมในพิธีและมีผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนโรงเรียนร่วมเครือข่ายจากจังหวัดต่างๆร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จำนวน 298 โรงเรียน
      (ประเด็นการมีส่วนร่วม) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบีงและศูนย์เครือข่ายโรงเรียนร่วมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒณาวิชาชีพครู จึงเห็นสมครทำข้อตกลงเพื่อการทำประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านต่างๆดังนี้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการฝึกการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปีการศึกษา ความร่วมมือของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏและครูประจำการในสถานศึกษา
      (ผลจากการมีส่วนร่วม) เพื่อพัฒนาและให้คำแนะนำนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูความร่วมมือในการพัฒนาสถนศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สมรรถนะของครูประจำการและประสานหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้การยกย่องเชิดชูโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบการร่วมผลิตครู ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะโดยใช้สถานการณ์จริงในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนายกระดับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควรและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงต่าง ๆ หรือหากจะมีการเพิ่มเติม เพื่อที่จะดำเนินการในรายละเอียดต่าง ๆ บางกรณีในภายภาคหน้าจะเป็นการเจรจาระหว่างผู้ประสานงานของทั้งสองหน่วยงานหรือผู้แทนหรืออาจจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการประสานความร่วมมือให้บรรลุในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี โดยสามารถต่อความร่วมมือได้หากทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน จึงแสดงเจตจำนง โดยการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามพร้อมทั้งประทับตราหน่วยงานต่อสักขีพยานตัวแทนของทั้งสองฝ่ายให้ไว้ต่อกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ถึง ปีการศึกษา 2570
      (การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน) สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ โรงเรียนร่วมเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการบริหารงานวิชาการ การวิจัย รวมทั้งการให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน เพื่อแก้ไขและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่าย โดยผู้บริหารโรงเรียนครูพี่เลี้ยงจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการพัฒนานักศึกษาที่ตอบโจทย์กับผู้เรียนและสถานศึกษา
ชุมชนให้เป็นครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร