Accessibility Tools

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาระบบการศึกษาบริการวิชาการ รับใช้สังคมขับเคลื่อนจอมบึง Happy Model สร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่

       เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ไร่สุขพ่วง อำเภจอมบึง จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาการบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพงรองมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี นางสาวิตรี ลำดับศรี พัฒนาการอำเภอจอมบึง ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายอภิวรรษ สุขพ่วง ประธานกลุ่มวิสหกิจชุมชนไร่สุขพ่วง และเครือข่ายเกษตรอำเภอจอมบึงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งก่อนพิธีอาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ และสมาชิกเกษตรกรนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด จอมบึง Happy Model ในรอบ 3 เดือน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ ผลิกโฉมของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่
       (ประเด็นในการมีส่วนร่วม) สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางวิช
าชีพ วิชาการ ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ทักษะวิชาชีพ ทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้และความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา รวมถึงแหล่งฝึกปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานร่วมกัน ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีผู้ร่วมงานได้ชิม ชมผลิตภัณฑ์คุณภาพ เมนูอาหารชุมชน Farm to Table ผลิตโดยเกษตรกรกลุ่ม Happy Model ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดจอมบึง Happy Model เอกสารประกอบการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ http://technology.mcru.ac.th/store/images/imgUpload/20221117151738_mou.pdf
       (ผลจากการมีส่วนร่วม) การขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด จอมบึง Happy Model ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ร่วมกับไร่สุขพ่วงและเครือข่ายเกษตรอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ในการยกระดับพัฒนาเกษตรกร จนนำมาสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาการบริการวิชาการรับใช้สังคม พื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมีการขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครือข่ายเกษตรกรและต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยว จนนำไปสู่การตอบโจทย์การบริการวิชาการเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับททท.สำนักงานราชบุรีได้ต่อยอดร่วมยกระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้บ้านมีดบินและสถานประกอบการ ร้านอาหาร ที่พักกลุ่มวิสาหกิจให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน(SHA) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบเชื่อมโยงในพื้นที่
       (การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน) โดยวันที่ 24 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้บ้านมีดบินและสถานประกอบการ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบเชื่อมโยงตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมเอื้องสุริยัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผศ.ว่าที่ร้อยตรีดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งน.ส.ปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานราชบุรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในเป้าหมายของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย พร้อมร่วมพิธีมอบใบประกาศให้กับสถานการประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(SHA) ของอ.จอมบึง จำนวน 10 รายเพื่อการันตีในการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบเชื่อมโยง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เทศบาลเมืองจอมพล
และททท.สำนักงานราชบุรีให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบเชื่อมโยงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาระบบการศึกษาบริการวิชาการรับใช้สังคมขับเคลื่อนจอมบึง Happy Mode

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร