Accessibility Tools

ประชุมคณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

      วันที่ 29 มีนาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีท่าน ดร.กำพล วันทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ เพื่อดำเนินการพิจารณาร่างประมวลจริยธรรมฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร