โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations

         วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯร่วมพิธี ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาในนามศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะมีความมุ่งมั่นส่งเสริมการจัดลำดับผลงานวิชารของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีการเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล และผลักดันการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นด้วย Google Scholar Citations ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้มีนางสาวสมัชญา พูลศักดิ์ นายปัญญา ธีระเสถียร  นายสมพร ชูศรี นายชาญวิทย์ ดวงบุผา นางสาวกชกร สุขแสวง และนายเอกรวี ครุฑางคะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นวิทยากรให้แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับคณะอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการอบรมตามโครงการ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร