ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2564

         วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีฯและคณะทำงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา งานเลขานุการกิจร่วมประชุมหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการในการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เพื่อเตรียมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร