สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัล “ ปั้นเกษตรกรSME สู่ธุรกิจดิจิทัล”

         ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัล “ ปั้นเกษตรกรSME สู่ธุรกิจดิจิทัล” ณ ห้องประชุม 1138 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ