คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ประเภทชุนชนจิตอาสาดีเด่น ประจำจังหวัดราชบุรี

         วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะภาคีเครือข่าย ได้รับเชิญจากนางสาวเพลินพิศ ศิลปะชัย ครู กศน.ตำบลรางบัว เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ประเภทชุนชนจิตอาสาดีเด่น ประจำจังหวัดราชบุรี ณ ชุมชนบ้านชัฏใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และด้านยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (U2T) การสร้างอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหรือขยายโอกาสการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชุมชน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมช

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์