คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ)

         วันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดคุณสมบัติที่ดีของคนไทย 4 ประการ เพื่อให้เกิดความรักชุมชนท้องถิ่นของตนเองและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น นายภูวิพัฒน์ จำปาทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 รางบัว กล่าวต้อนรับผู้ดำเนินโครงการ และคณะวิทยากร อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม อาจารย์ ดร.ชลธิชา พันธ์สว่าง และคณะวิทยากร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากนั้นนายภูวิพัฒน์ จำปาทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 รางบัว กล่าวขอบคุณผู้ดำเนินโครงการ และคณะวิทยากร ณ ศาลาอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 รางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยประกาศอย่างเคร่งครัด

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์