สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

         วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ด้านการพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าที่พันตำรวจเอก    สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมโคโค่วิว วิว จังหวัดสมุทรสงคราม ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งมีผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ชวนพิศ ศิลาเดช อาจารย์สังกัดโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีพัสสกรณ์ วิวรรธมงคล อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรศดร.พรชัย หนูแก้ว ข้าราชการบำนาญร่วมเป็นวิทยากรการอบรมให้กับครูใหญ่และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จาก 16 โรงเรียนรวม 126 นายระหว่างวันที่ 9–11 มิถุนายน 2564

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร