ประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผศ.ณัฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสาขาวิชาสุขภาพและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในช่วงการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID -19) ณ ห้อวประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา