คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ)

          วันที่ 6 มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดคุณสมบัติที่ดีของคนไทย 4 ประการ เพื่อให้เกิดความรักชุมชนท้องถิ่นของตนเองและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น โดยอาจารย์ ดร. ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและกล่าวขอบคุณคณะวิทยากร และได้รับเกียรติจาก กำนันสมควร สลับเขียว เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม อาจารย์ ดร.ชลธิชา พันธ์สว่าง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านกลาง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยประกาศอย่างเคร่งครัด

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์