คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดราชบุรี

          ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดราชบุรี กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้ทัศนศิลป์เรื่องวาดเส้น ระบายสีไม้ ระบายสีชอลค์สำหรับพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดราชบุรี ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาพร ทองผุด ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวต้อนรับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ ผู้อำนวยการโรงวัดยอดสุวรรณคีรี กล่าวขอบคุณประธาน ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะวิทยากร สำหรับกิจกรรมที่ 2 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ เกษมรุภาคย์ และคณะวิทยากร  ณ โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยประกาศอย่างเคร่งครัด

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์