คณะครุศาสตร์จัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

          วันที่ 5 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ดำเนินการประชุมชี้แจงผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อกักตัว 14 วันก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์

  ที่มา : คณะครุศาสตร์