คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ กิจกรรมที่ 3 การวัดและการประเมินผลที่เน้นสมรรนะ PISA ในวิชา CS และ DT

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี