สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Google Training all – in – 0ne ส่งเสริมพัฒนาความรู้สื่อเทคโนโลยีสู่อาจารย์และบุคลากร ตอบโจทย์การปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19

           วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Google Training all – in – 0ne ณ ห้อง computer LAB1 ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร โดยการจัดอบรมหลักสูตร Google Training all – in – 0ne ประกอบด้วย Google Calendar, Google forms , Google Meet ครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ด้านการใช้งานสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำโปรแกรมเหล่านี้ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ บริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Resource Center) รวมถึงการปรับเปลี่ยนการทำงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้นางสาวภคภัทร เพิ่มพูน และนายอนุวัฒน์ จำปาเกตุ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรให้ความรู้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร