คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสวนผึ้ง

                  วันที่ 29 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การสร้างอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหรือขยายโอกาสการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชุมชน กิจกรรมการเสวนาสำรวจความต้องการสัตว์เศรษฐกิจ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเสวนาสำรวจความต้องการสัตว์เศรษฐกิจของชุมชน วิทยากรประจำกลุ่มได้แก่ อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร นางเสนอ ดอนมะไพร และนายดอกรัก เหลืองพิรุณรัตน์ พร้อมด้วยผู้จ้างานประจำตำบลสวนผึ้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยคลุม ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์