ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตั้งหน่วยบริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตร ณ ตลาดเกษตรกรราชบุรี

                  วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตั้งหน่วยบริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตร ณ ตลาดเกษตรกรราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้สุ่มตรวจสินค้าที่เป็นประเภทผักที่จำหน่ายในตลาดนี้ 🥒🥕🌽 และทำการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบสารตกค้าง GT ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบสารตกค้างในตัวอย่างที่สุ่มมา ในการนี้ทางศูนย์ฯได้แจ้งผู้จำหน่ายและผู้รับผิดชอบเพื่อรับทราบผล

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี