คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ ภาวะผู้นำนักศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ

                    วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจภาวะผู้นำนักศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณสรศักดิ์ ล้อมกระโทก และ คุณจักรพันธ์ สวัสดี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องสุริยัน ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม