คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

                    วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สาระติ ดำเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการเปรว ปุริสาร และครูสาธิต แย้มเกษร ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะครุศาสตร์