คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Coaching and Mentorring "การวิจัยชั้นเรียน ระยะที่ 2 การเขียนรายงานวิจัยและบทความวิจัย"

                    วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารบย์ ดร.นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Coaching and Mentorring "การวิจัยชั้นเรียน ระยะที่ 2 การเขียนรายงานวิจัยและบทความวิจัย" โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะครุศาสตร์