วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการงานประชุมวิชาการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564

                    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการงานประชุมวิชาการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมเอื้องคำ (15602) ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในพิธี รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย